Bookmark and Share

Pravidla LPO 2018

Vydáno dne 16. 04. 2018 (284 x přečteno)


 

 

Liga pardubického okresu v požárním útoku

2018

Vyhlašovatel

Odborná rada hasičských soutěží

Schválené dne: 28.12.2017

Nejvyšším orgánem ligy Pardubického okresu (dále jen LPO) v požárním sportu je štáb LPO. Štáb tvoří členové zvoleni zástupci pořadatelských organizací jednotlivých soutěží ve složení:
 Vladimír Tomášek (SDH Stéblová) – vedoucí LPO 2018
 Jakub Dušek (SDH Choltice)
 Jaroslav Svoboda (SDH Rohovládová Bělá)
 Kateřina Menšlová (SDH Dříteč)
 Jan Pleskot (SDH Hrobice)
 Leoš Panchártek (SDH Srch)

Kontakt: stablpo@seznam.cz

PROPOZICE LPO 2018

Článek 1.

Účast
Do LPO jsou zařazeny memoriálové a pohárové soutěže, které jsou pořádané v příslušném roce vyhlašovatelem (LPO) nebo jinými sbory v rámci pardubického okresu. Každé přihlášené družstvo je povinno zaplatit členský příspěvek 1000,- Kč, na který mu bude vystavena stvrzenka o zaplacení do nástupu k prvnímu ligovému závodu. Pokud nebude startovné uhrazeno před nástupem, nebudou soutěžnímu družstvu započítány body do LPO z daného závodu.
Sbory pořádající ligovou soutěž se zavazují, že budou respektovat směrnice požárního sportu a propozice ligy – v opačném případě jim nebude pořadatelství umožněné a ztratí právo pořádat ligovou soutěž v dalších ročnících.
Při zařazení do soutěží LPO budou pořadatelé jejichž družstvo je přihlášeno do LPO, a které v ní pro daný ročník soutěží splní podmínky dané propozicemi LPO. Zařazení soutěží do LPO příslušného ročníku upřesní Rada (štáb) LPO.
Liga je otevřená, účastníci ligy vloží vstupní vklad 1000,- Kč/ družstvo. Z každé soutěže pořadatel za každé zúčastněné družstvo (i neligové) zaplatí do ligové pokladny 50,- Kč.

Článek 2.
Termíny a začátky soutěží
Termíny soutěží se stanovují pomocí kalendáře soutěží pardubického okresu a dohadovacího řízení a shody organizátorů. Pro rok 2018 bude vyhlášeno maximálně jedenáct kol.
Liga okresu Pardubice v požárním útoku - ročník 2018

Článek 3.

Způsob provedení požárního útoku
Hodnocenou soutěžní disciplínou bude požární útok podle směrnice požárního sportu a propozic LPO.

Článek 4.

Technické podmínky

Soutěžní družstva k provedení soutěžní disciplíny používají vlastní materiál, což je:
Stroj:
 požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou,
 stroj musí vizuálně odpovídat schválenému tipu,
 výfukové potrubí libovolné, musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem,
 stroj před odstartováním může být nastartován,
 na víku chladiče, vzduchovém filtru a benzínové nádrži není možno použít jakoukoliv pomůcku pro zajištění stabilní polohy materiálu (savice, koše apod.) vyjma klíčů (2 ks) na spojky a šroubení, které mohou být upraveny.
 dekorativní (ochranná) pokrývka nádrže umístěna pod úchytnými pásy, bez jakýchkoliv výčnělků, tvarových podložek, suchých zipů apod., kopírující povrch nádrže se nepovažuje za úpravu,
 savicový nástavec je povolen.
Přívodní vedení:
 délka savice 2,5 ± 0,1 metrů, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm nebo s koncovkami DIN 110 mm,
 koš s funkční klapkou, mechanické otvírání koše umístěné vně pláště, nemusí být opatřen ozuby na klíč
Liga okresu Pardubice v požárním útoku - ročník 2018
3
 oka na koši maximálně 10 x 10 mm,
 koš musí být našroubován před ponoření do vody. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici. Dotažení koše ve vodě se neposuzuje,
 pokus je platný, i když se dotkne savice hladiny vody před našroubováním koše,
 savicové vedení musí být sešroubováno,  podložka pod savice může být pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 15 mm
Útočné vedení:
 minimální délka hadic je 19 m,
 hadice „C“ musí mít minimální vnitřní světlost 42 mm (plochá šíře min. 65 mm),
 hadice „B“ musí mít minimální vnitřní světlost 65 mm (plochá šíře min. 100 mm),
 proudnice max. délky 45 cm včetně půlspojky, s výstřikovou hubicí o průměru 12,5 – 13 mm,
 kontrola délky hadice ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím, kterou odnesou dva členové technické čety na místo určení k měření. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva,
 mezi ozuby půlspojek musí jít vložit list papíru kolmo k platu,
 rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran,
 závodník nesmí překročit čáru stříkání, čára je nedotknutelná,
 při provedení požárního útoku, smí proudnici držet pouze jeden člen soutěžního družstva,
 pojistky jsou povoleny,
 2 ks. klíčů na spojky a šroubení bez úprav dle směrnic hasičských soutěží (uložení klíčů na základně, libovolné i na stroji).

Článek 5.
Výstroj družstva:
 na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v mužské kategorii v ustrojení a to pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkovém stejnokroji s výjimkou pořadatele soutěže. Minimálně 4 soutěžící s viditelným označením vysílajícího SDH obce. (Pokud se soutěžní družstvo pořadateli předem písemně neomluví na stanovený formulář štábem LPO.) Pro převzetí diplomů (cen) vystoupí minimálně 4 členové družstva s výjimkou pořadatele soutěže, pořadatel na vlastní soutěž omluvenku vyplňovat nemusí a nástupy na jeho soutěži se do počtu omluvenek nezapočítávají  omluvit se lze maximálně z pěti závodů v daném ročníku (závodem se rozumí soutěžní den a nerozlišuje se zahájení nebo ukončení, omluvenka je automaticky na oba nástupy v kategorii mužů a na závěrečný nástup v kategorii žen)
 družstva žen se nemusí při zahájení soutěže účastnit nástupu, ale musí být zaprezentována a zaplacené startovné do zahajovacího nástupu a pokud se chtějí omluvit ze závěrečného nástupu, musí být tato omluvenka odevzdaná také nejpozději do zahajovacího nástupu.
 v případě nepřízně počasí lze provést nástup pouze s jednotlivými vedoucími družstev v krytých prostorech. O takovém nástupu rozhoduje štáb LPO po dohodě s pořadatelem
 k provedení požárního útoku družstvo nastoupí v tričku s označením sboru (krátký, dlouhý rukáv) zastrčené do kalhot, toto platí pro každou kategorii (muži, ženy). Kalhoty budou zasahovat až ke kotníkům,
 obuv pracovní nebo sportovní, ozuby resp. jiné profily nesmějí překračovat hloubku 5mm, dále jsou povoleny tretry, obuv není součástí oděvu,
 opasek lehký je povinný,
 ochranná přilba pro požární sport ( bez úprav),
Pro ochranu hlavy se při plnění disciplín požárního útoku připouštějí přilby: pro hasiče splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb., a požárnické přilby splňující technické
podmínky stanovené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR před vydáním výše uvedené ČSN EN. Tyto přilby pro hasiče a požárnické přilby nemusí mít při plnění disciplín požárního sportu zátylník k ochraně šíje a obličejový štít.
 sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN 12492,
 sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385,
 průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397.

Článek 6.
Jiná ustanovení:
 čas na přípravu základny je do 5 min. Po překročení limitu nebude družstvo ke startu připuštěno. Čas přípravy začíná běžet na pokyn rozhodčího („NA ZÁKLADNU“), tím se začne měřit čas přípravy,
 rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní,
 uložení je libovolné, mimo savic nesmí nic přesahovat obrys základny,
 základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí,
 bezprostředně po skončení pokusu provede družstvo úklid materiálu – nejdříve z plata a následně z dráhy,
 půjčování členů mezi družstvy je povoleno takto: doplnit soutěžní družstvo je povoleno pouze o jednoho člena u mužů i žen, který bude startovat v barvách svého družstva, počet startů jednotlivce v téže kategorii je omezen na dva starty a to včetně startu svého družstva, dále pokud za jedno SDH obce startují dvě soutěžní družstva např. A, B nebo stará Garda a podobně. (družstva A, B budou označena označovacími pásky dodanými štábem LPO). Družstva si mohou půjčit v jednom závodě pouze jednoho člena v kategorii muži i žen. Vypůjčení člena bude zapsáno na startovní přihlášce, poté mu bude vydán startovací lístek, který odevzdá rozhodčímu na přípravné čáře,
před požárním útokem. Nedodržení tohoto pravidla budou diskvalifikována družstva, kterých se půjčení v daném případě týkalo! Lístek na doplnění člena družstva je součástí těchto propozic,
 startovní pořadí na soutěži určí pořadatel soutěže,
 za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace,
 za kategorii mužů mohou startovat družstva doplněná ženami,
 v kategorii žen musí být družstvo sestavené pouze z žen,  kategorie mužů a žen jsou dvě samostatné soutěže a ženě startující v kategorií mužů se tento start nepočítá jako zápůjčka
 u soutěžního družstva žen může pomáhat ještě jeden člen navíc při přípravě základny,
 každé družstvo může využít možnosti jednoho zástupce každého soutěžního družstva navíc. Ten bude ve vymezeném prostoru pro požární útok v naprosté blízkosti mašiny pro eventuelní zasažení do útoku na všech soutěžích LPO. V případě zásahu do útoku touto osobou družstvo bude mít neplatný pokus.
 na každé soutěži zařazené do LPO, v době přípravy základny na přípravném platě, provede rozhodčí přeměření plošné šíře hadic všem účastníkům LPO (B-100 mm, C-65mm),
 měření délky hadic (19m) se provede u každého družstva ihned po dokončení útoku. Rozhodčí náhodně vybere a nechá přeměřit minimálně jednu hadici,
 pořadatel soutěže zajistí vytýčení 19 metrové vzdálenosti (např.:dvěma kolíky) co nejblíže závodní dráze v úrovni třetí hadice „B“, uvedeno v článku 11.
 je zakázáno hadice po provedení útoku před jejich změřením jakkoliv natahovat (např.: přes zábradlí, fotbalovou branku apod.…),
 vyznačit na soutěžní dráze 18 – ti metrové úseky pro muže a 17,5 metrové pro ženy měřené od čáry stříkání značkami dodanými štábem LPO. Jiné značky než značky vyznačené pořadatelem nejsou na dráze přípustné,
 během soutěžního pokusu družstva do kádě nebude doplňována voda,
 prasklou či zašroubovanou vysunutou savici ze šroubení po ukončení pokusu, rozhodčí uzná jako platný pokus,
 co není v těchto propozicích povoleno, je zakázáno.

Článek 7.
Startování
Po povelech startéra „Na místa!” a „Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Startér nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutěžící nedotýkal rukama ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní. Zjistí-li pomocník startéra jakoukoliv závadu, musí dát startérovi znamení.
Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu.
Musí-li startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem z pistole, přeruší start povelem „Zpět!" a soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru a start se opakuje.
Všichni soutěžící musí na povel „Pozor!" okamžitě a bez prodlení zaujmout konečné startovní postavení. Neuposlechnutí těchto povelů v přiměřeném čase se považuje za chybný start. Jestliže soutěžící po povelu „Pozor!” jakkoliv ruší ostatní startující, může se to považovat za chybný start. Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstřelem, považuje se to za chybný start. Při požárním útoku může mít družstvo jen jeden chybný start.
Pokud se start nezdaří vlivem vnějších okolností, nebude napomenut nikdo.
Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým výstřelem nebo zapískáním.

Článek 8.
Měření času
Čas je měřen elektronicky na sklopné terče s displejem (zajišťuje pořadatel.). Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem.
V případě poruchy časomíry během ligových pokusů, kterou nepůjde odstranit do 1 hodiny, bude tento závod anulován.
V případě poruchy časomíry v dalším průběhu soutěže (po skončení ligy) se do ligy budou započítávat časy naměřené elektronickou časomírou.

Článek 9.
Hodnocení jednotlivých soutěží
- družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ligy dle tabulky v těchto pravidlech. Při shodném času rozhoduje druhý lepší proud.
Hodnocení soutěže - MUŽI
UMÍSTĚNÍ
BODY
1.místo
20
9.místo
7
2.místo
17
10.místo
6
3.místo
15
11.místo
5
4.místo
13
12.místo
4
5.místo
11
13.místo
3
6.místo
10
14.místo
2
7.místo
9
15.místo
1
8.místo
8
další místa
0
Hodnocení soutěže - ŽENY
UMÍSTĚNÍ
BODY
1.místo
11
5.místo
4
2.místo
9
6.místo
3
3.místo
7
7.místo
2
4.místo
5
8.místo
1
další místa
0
Do celkového hodnocení se započítávají všechny soutěže do LPO pro daný ročník. V případě neplatného pokusu jde 0 bodů do celkového hodnocení LPO i v případě umístění na bodovaném místě. Pokud dojde ke shodě časů, tak rozhodne druhý lepší proud. Pokud bude i druhý lepší proud shodný s jiným naměřeným časem tak družstva dostanou stejné body. A vynechá se tolik míst, kolik bylo shodných časů. Takže pokud na druhém a třetím místě mají mužská družstva stejný čas, obě dostanou sedmnáct bodů. A další v pořadí bude čtvrtý a dostane třináct bodů. Třetí místo se bodově vynechává. O stejném čase rozhoduje pouze výsledný čas. Čas prvního terče se nevyhodnocuje. Stejné pravidlo platí i pro kategorii žen.

Článek 10.
Celkové hodnocení ligy:
 zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ligy ihned po skončení poslední soutěže,
 do celkového hodnocení se družstvu započítávají všechny body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů,
 v případě shodnosti časů stejné body. Při rovnosti bodů celkovém hodnocení rozhoduje větší počet 1. umístění, 2. umístění atd. v případě, kdy nelze rozhodnout, následuje tzv. rozstřel – dodatečný útok mezi družstvy,
 soutěžit se bude o putovní pohár, který se nebude obhajovat, ale bude stále putovní, při zániku ligy získá pohár družstvo, které pohár získalo nejvíckrát, družstvům umístěným v celkovém pořadí ligy, v kategorii mužů na 1. - 6. místě a v kategorii žen na 1. - 4. místě bude rozdělena celková částka konta ligy snížená a poměrnou část, kterou určí štáb ligy na konci ligy jako základní vklad pro následující rok. V následujícím poměru viz. tabulka:
 rekord v daném ročníku bude uznán jen družstvu přihlášené do LPO.
Kategorie – MUŽI Kategorie – ŽENY
UMÍSTĚNÍ
ODMĚNA v %
UMÍSTĚNÍ
ODMĚNA v %
1.místo
19
1.místo
12
2.místo
15
2.místo
8
3.místo
12
3.místo
7
4.místo
9
4.místo
5
5.místo
7
6.místo
5
Částky za jednotlivé umístění budou zaokrouhleny štábem ligy.

Článek 11.
Protesty
Protesty je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po ukončení pokusu. Při zamítnutí je možno se odvolat ke štábu soutěže (který na dané soutěži tvoří minimálně 3 členové štábu ligy) do 15 minut po převzetí rozhodnutí o zamítnutí protestu. Rozhodnutí štábu soutěže je konečné a není možno se proti
němu odvolat. Kauce za protest popřípadě odvolání je stanovena na 100,- Kč. Štáb soutěže pro LPO tvoří štáb ligy a hlavní rozhodčí podá štábu výklad přesného znění pravidel týkající se protestu, ale rozhodčí nemá hlasovací právo.

Článek 12.
Pořadatel závodu:
 musí zaplatit poplatek do ligové pokladny 50,- Kč / jedno družstvo,
 zajistí vyhodnocení soutěže,
 startovné určí pořadatel na každé soutěži,
 poplatek provozovateli časomíry hradí pořadatel,
 vytýčit závodní trať dle Pravidel PS (délka tratě 90 m, atd.),
 vytýčit 19 m kolíky – pro měření délky hadic,
 dodržet začátky soutěží, které jsou v propozicích,
 před počátečním nástupem dostane štáb seznam přihlášených družstev pro kontrolu dodržení nástupu
 zodpovídá za řádnou přípravu soutěže a její organizaci a průběh,
 zodpovídá za zabezpečení minimálně 1 kvalifikovaného hlavního rozhodčího, plus 3 pomocné rozhodčí (čára stříkání, přípravné plato, startér)
 dodá dva členy z technické čety, kteří budou nápomocni hlavnímu rozhodčímu při měření délky hadic,
 pořadatel musí použít pouze terče a časomíru schválené štábem. Podmínkou je velký displej a kalibrované terče, které budou kontrolovat členové štábu.
 pořadatel je povinen umožnit ve své soutěži start každému družstvu přihlášenému do LPO,
 pořadatelé musí upravit dráhu co nejlépe podle zvoleného povrchu,
 dráha musí být zabezpečena tak, aby nedošlo ke vstupu diváků a jiných nepovolaných osob,
 přípravné plato – vyhraničený prostor 2 x 2 m,
 čára stříkání, výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metrů,
 nádrž na vodu musí mít nejmenší objem vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran,
 nádrž bez uší a madel, uvnitř kádě nesmí být žádné předměty, které by bránily při nabírání,
 musí být dodržena délka přestávky mezi kategoriemi - maximálně 20 minut,
 zajistí vyhlášení výsledků do 30 minut po skončení posledního útoku ligové soutěže,
 pořadatel musí umožnit štábu Ligy překontrolovat dráhu a rozměry všech potřebných věcí pro zajištění regulérnosti závodu,
 finanční částka, včetně případných příspěvků od sponzorů, bude použita na chod a vyhodnocení Ligy (časomíru, písemnosti, poštovné apod.),  předat výsledkovou listinu štábu LPO včetně časů obou terčů v případě platného pokusu
 z důvodu bezpečnosti pořadatel odpovídá za dodržování směrnic a propozic LPO. Zejména v článku Technické podmínky, výstroj soutěžících, ochranná přilba, BEZ ÚPRAV, řádným proškolením rozhodčího,
 zajistí zapsání časů dokončení jednotlivých pokusů družstev, z důvodu vyřešení případných protestů,
 pořadatel denních závodů zajistí natočení těchto závodů na kameru LPO, která bude řádně umístěna, tak aby byl vidět celý útok, kterou pak neprodleně předá ke zpracování a nahrání na youtube stránky ligy,
 a dále zašle v elektronické podobě výsledky ze soutěže nejpozději do druhého dne na adresu stablpo@seznam.cz pro zveřejnění na webových stránkách.
 předá štábu přihlášky družstev.

Článek 13.
Práva a povinnosti rozhodčích:
 práva a povinnosti rozhodčích vychází z platných směrnic a pravidel LPO,
 hadice ke kontrole určí hlavní rozhodčí,
 rozhodčí na přípravném platě budou kontrolovat především plochou šíři, funkční klouby na rozdělovači a čerpadle, funkčnost klapky na požární stříkačce, koš, savice a požární stříkačku,
 kontrola bude prováděna v souladu s platnými směrnicemi a pravidly LPO (pravidlo 48, odstavec 7 – nářadí) před zahájením přípravy k požárnímu útoku a namátkově po ukončení útoku určenými rozhodčími,
 od vyhlašovatelů si vypůjčí měrku na měření ploché šíře hadic,
 měřit čas na přípravu základny,
 zkontrolovat výstroj a technické podmínky dle propozic LPO,
 kontrolovat zda koš je před ponořením našroubován,
 dát jednoznačný pokyn k rozpojení přívodního vedení,
 hlavní rozhodčí zodpovídá za ulité starty a poučí před závodem startéra a pomocné rozhodčí,
 změřit délku minimálně jedné vybrané hadice.

Článek 14.
Práva a povinnosti štábu ligy:
Každé soutěže se zúčastní zástupci štábu LPO v minimálním počtu tří členů, právo kontroly totožnosti dle soupisek mají členové štábu Ligy a to vždy minimálně ve dvou. Zjistí-li rozdíly, provinilé družstvo diskvalifikují. K prokazování totožnosti může být vyžadován pouze průkaz, kterým lze totožnost prokázat (občanský průkaz, nebo cestovní pas, řidičský průkaz, případně jiný průkaz s fotografií a rodným číslem). Řeší případné porušení těchto propozic.
Štáb LPO je povinen před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost
soutěžní dráhy a splnění podmínek pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech LPO a kalibraci terčů před každým závodem.
Rada má právo změnit pořadatele a úpravu těchto propozic vždy před vyhlášením dalšího ročníku Ligy.
V případě dlouhodobé nemoci člena štábu bude nahrazen náhradníkem dle voleb, které se konaly ve Dřítči.
Štáb zaplatí poplatek hlavnímu rozhodčímu ve výši 500,- Kč z pokladny LPO.
Po skončení ročníku štáb ukončí svoji činnost při vyhlášení výsledků, kde proběhne volba nového štábu bez automatického zástupce vítězného družstva.

Článek 15.
Sankce za porušení pravidel LPO:
 za porušení kteréhokoliv bodu čl. 4 (technické podmínky) bude soutěžní družstvo diskvalifikováno,
 za porušení bodů o ústroji na nástupech a přebírání cen čl. 5 (výstroj družstva) bude družstvu odebrán počet bodů získaný na dané soutěži,
 za porušení bodu o půjčování členů mezi družstvy čl. 6 bude družstvo diskvalifikováno.

Článek 16.
Vyhlášení výsledků LPO
- Štáb LPO pro danou sezónu určí pořadatele slavnostního vyhlášení. Upřednostňuje pořadatele, které jsou schopny ve spolupráci se štábem LPO tuto závěrečnou akci uspořádat a mají k dispozici prostory pro cca 150 -200 osob.
- Štáb LPO určí termín konání závěrečného vyhlášení výsledků LPO pro daný rok.
- Štáb LPO zajistí poháry, plakety, medaile apod. Zároveň pozve na závěrečné vyhlášení zástupce sponzorů LPO, představitele obce, kde se koná závěrečné vyhodnocení.
- Vyhlášení výsledků bude probíhat v tomto programu – zahájení, přivítání hostů, poděkování za práci příslušným aktivním osobám, vyhlášení výsledků v kategorii žen, vyhlášení výsledků v kategorii mužů.
- Pořadatel má právo určit místo pro kouření. Má právo na to určit jestli bude při slavnostním vyhlášení podáván alkohol.
- Vedoucí LPO jako nejvyšší funkcionář LPO má právo po předchozím upozornění na nepřístojné chování vykázat ze slavnostního vyhlášení LPO buď jednotlivce, nebo celé družstvo, které narušuje samotný slavnostní akt a kazí dobré jméno LPO.
- Vykázané osoby nebo družstvo pak opustí prostory slavnostního vyhlášení bez jakékoli diskuze a problémů.
- Pokud určený pořadatel bude po slavnostním vyhlášení pokračovat ve volné zábavě, je vše již v jeho plné odpovědnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků LPO končí předáním všech cen v jednotlivých kategoriích.
- Každý, kdo se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků, se bude chovat tak, aby nenarušoval průběh vyhlášení výsledků. Zvolí oblečení vhodné slavnostnímu vyhlášení a bude respektovat dobré jméno LPO.

Článek 17.
Závěrečná ustanovení
Vyhlašovatelé provedou závěrečné vyhodnocení ročníku ligy a předání cen.
Liga okresu Pardubice v požárním útoku - ročník 2018